Regulamin konkursów

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzanych konkursów na Facebook’u Na regale u Marty Mrowiec 2.0. https://www.facebook.com/NaRegale20/, Instagramie https://www.instagram.com/marta.mrowiec/ oraz na stronie http://martamrowiec.pl/
2. Organizatorem konkursów jest:
Marta Mrowiec, właścicielka bloga Na regale u Marty Mrowiec 2.0
e-mail: kontakt@martamrowiec.pl
3. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę https://www.facebook.com/NaRegale20/ w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony,
2) „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/NaRegale20/w Serwisie Facebook, https://www.instagram.com/marta.mrowiec/ w Serwisie Instagram.
3) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook lub Instagram,
4) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w Regulaminie (Uczestnicy konkursów),
5) „Laureat” – osoba fizyczna, która ma prawo do otrzymania nagrody po dopełnieniu warunków Regulaminu,
5) „Wydawca” – przedsiębiorstwo publikujące książki, czasopisma (ściśle określone w Regulaminie Szczegółowym).
4. Konkursy nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane, czy wspierane przez właścicieli Serwisów. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
5. Facebook Inc. oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursów. Wszelkie roszczenia związane z Konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora.
6. Konkursy nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram ani z nim związany.
7. Serwis Facebook i instagram są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
8. Fundatorem nagród jest Organizator, chyba że Regulamin Szczegółowy stanowi inaczej.
9. Czas trwania konkursu i jego dokładne zasady określone zostają w Regulaminie Szczegółowym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie, gdzie odbywa się rozdanie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursów. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursów.
12. Udział w konkursie stanowi akceptację Regulaminu i potwierdzenie znajomości wszystkich zasad konkursu.
13. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne.
14. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora.
15. Wyjątek stanowi udostępnienie danych osobowych Uczestników Wydawcy odpowiedzialnemu za wysyłkę nagrody do Laureata (więcej o przetwarzaniu danych w Polityce prywatności).
16. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
17. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
Uczestnicy konkursów:
1. Uczestnikiem Konkursów może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem rodziny,
b) jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu;
d) jest Fanem;
e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursów i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursach, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;
f) wykona zadania konkursowe zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Szczegółowym.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursach lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursów wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursach.
4. W ramach Konkursów Uczestnicy mają za zadanie:
Podejmować aktywności na Stronie (polubienia wpisów, komentarzy, dodawanie wpisów, odpowiadania na pytania, umieszczania zdjęć.) Zgodnie z wymaganiami danego konkursu.
5. Uczestnicy Konkursów zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
c) nie spamowania tablicy fanpage’a.
d) nie kopiowania odpowiedzi innych uczestników, nie naruszania dóbr osób trzecich.
e) publikowania tylko takich materiałów (w tym zdjęć), do których uczestnik posiada wszelkie prawa.
Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje uczestnika każdego konkursu i utratę prawa do nagrody.

Laureaci i nagrody:

1. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na FB lub IG najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
2. Laureaci Konkursów zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na FB lub IG lub na adres mailowy: kontakt@martamrowiec.pl w przeciągu pięciu dni od daty ich wyłonienia. Brak kontaktu ze strony laureata lub nieodebranie nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie FB lub IG.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursów Zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
5. Wyłonienie Laureata nie odbywa się w sposób losowy.
6. Liczba nagród jest ograniczona i ściśle określona w Regulaminie Szczegółowym.
7. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.
8. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.
9. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Laureata.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.